کمک و همیاری

برای همیاری و کمک‌ های مالی به رادیو میتوانید از راهای زیر اقدام کنيد

حساب بانکی انجمن

Nordea Bank  415 388-8

IBAN و یا با

 

NORDEA BANK ABP
SE87 95000099603404153888

SWIFT/BIC: NDEASESS

و هم چنين سویش با شماره‌

0739696500