...

درباره رادیو شهروند

bg 2

با انديشه ما آشنا شوید

رادیو شهروند در سال ۲۰۰۵ میلادی با برنامه‌ های آزمایشی و در ساعاتی پراکنده در هفته‌ آغاز بکار کرد و از آنجائیکه اين بستر رسانه ای در راستای هم پیوندی و نزدیکی و آشنائی بيشتر بخش بزرگی از جامعه‌ شهروندی آماده شده بود و اجازه خودنمائی و فعالیت را میداد، بعنوان‌ یک رسانه رادیوئی محلی کار را در کنار جامعه ای که افراد آن به هر صورت ميهمان خوانده می‌شوند و دارای دغدغه‌ ها ودشواریهای بیشتری بودند قرار داد

شوربختی ها و دلشوره های زندگی در غربت که تلخ کامی های آن بر دل وجان انسانهای مهاجر که ناهمگونیهای اجتماعی، فرهنگی و حتی دینی در این آشفتگی خیال دخالت داشت نیاز به ابزاری که‌ بتواند تکيه گاهی باشد برای انسانهای مهاجر که‌ همانا کانون‌ های فرهنگی، وسائل ارتباط جمعی و رسانه‌های محلی و نهادهایی که در عرصه هنر، زبان، فرهنگ و روابط اجتماعی و سیاسی گام برمیداشتند بيشتر احساس میشد بنابراین تصمیم گرفته شد این رسانه با برخورداری از امکاناتی که به جامعه مهاجر واگذار میشد، برنامه‌هایی داشته باشد. و اما شَهروَند چرا؟
هر رسانه ای نامی و فَرنامی برخود می‌نهد که بیانگر اهداف و باورهای گردانندگان آن رسانه است، زيرا بر این باوریم که بارزترین ویژگی انسان امروزی و متمدن شهروند بودنِ اوست. ما فرنام شهروند را برگزیده ایم

map Iran

شهروند به این معنا که تَک تَکِ آحاد جامعه بشری که امروزه دهکده انديشه ها و جهانی میخوانندش به مجموعه‌ای تعلق دارند که در آن باورهای گوناگون، يکسان محترم شمرده شده و هیچ یک را بر دیگری برتری نیست مگر آنگاه که انديشه و باوری قصد آن کند که هستی دیگر اعضای مجموعه را به‌ مخاطره اندازد. حيثيت و کرامت‌ شهروند یعنی عنصر يا عضوی از پیکر اجتماع از آن حقوق زمانی می‌توانند در سلامت و پویائی به سر برد که همه اعضای آن از زن و مرد ، کودک و جوان، میانسال و کهنسال از حقوق برابر برخوردار باشند، مسلمان، کافر ، مسیحی، یهودی و بودائی و هندو ، سپید، سیاه، سرخ، زرد همه انسانند، همه آزاد زاده‌ میشوند و همه حقوقِ برابر دارند، ما به خویشاوندی انسانها باور داریم. به بیان شاملو، من خویشاوند نزدیک انسانی هستم‌ که خنجری تیز در آستين پنهان نمیکند، نه ابرو در هم میکشد ، نه لبخندش تَرفندِ تجاوز به حق نان‌ و سایه بانِ دیگران است، نه ایرانی را به غیرِ ايرانی ترجیح میدهم و نه انیرانی را به ایرانی، من یک بلوچِ کُردِ فارسم، یک فارسِ زبان تُرک، یک آفریقائی اروپائی استرالیایی آمریکائی آسیائی ام ، کعبه ما اعلامیه جهانی حقوق بشر که بهشت ما دمکراسی و عدالت است‌

تو هم با ما شو ، ما همه شهروند جهانیم، با ما شو تا دست‌ در دستِ هم ، هم آوا آن قبله و آن جانماز و آن مُهر و سجاده و آن کعبه و آن بهشت را برای خود و خویشاوندان و همه هممیهنان در ایران و جهان آرزو کنيم و در این راه بکوشیم. ما در رادیو شهروند در پی خوبیها هستيم، در پی گفتن و شنيدن سخنان خوب و در پی آنیم که خوبیها را با ديگران تقسیم کنيم

با شهروند باش شهروندِ جهان باش

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.