درباره رادیو شهروند

bg 2

با انديشه ما آشنا شوید

رادیو شهروند در سال ۲۰۰۵ میلادی با برنامه‌ های آزمایشی و در ساعاتی پراکنده در هفته‌ آغاز بکار کرد و از آنجائیکه اين بستر رسانه ای در راستای هم پیوندی و نزدیکی و آشنائی بيشتر بخش بزرگی از جامعه‌ شهروندی آماده شده بود و اجازه خودنمائی و فعالیت را میداد، بعنوان‌ یک رسانه رادیوئی محلی کار را در کنار جامعه ای که افراد آن به هر صورت ميهمان خوانده می‌شوند و دارای دغدغه‌ ها ودشواریهای بیشتری بودند قرار داد

شوربختی ها و دلشوره های زندگی در غربت که تلخ کامی های آن بر دل وجان انسانهای مهاجر که ناهمگونیهای اجتماعی، فرهنگی و حتی دینی در این آشفتگی خیال دخالت داشت نیاز به ابزاری که‌ بتواند تکيه گاهی باشد برای انسانهای مهاجر که‌ همانا کانون‌ های فرهنگی، وسائل ارتباط جمعی و رسانه‌های محلی و نهادهایی که در عرصه هنر، زبان، فرهنگ و روابط اجتماعی و سیاسی گام برمیداشتند بيشتر احساس میشد بنابراین تصمیم گرفته شد این رسانه با برخورداری از امکاناتی که به جامعه مهاجر واگذار میشد، برنامه‌هایی داشته باشد. و اما شَهروَند چرا؟
هر رسانه ای نامی و فَرنامی برخود می‌نهد که بیانگر اهداف و باورهای گردانندگان آن رسانه است، زيرا بر این باوریم که بارزترین ویژگی انسان امروزی و متمدن شهروند بودنِ اوست. ما فرنام شهروند را برگزیده ایم

map Iran

شهروند به این معنا که تَک تَکِ آحاد جامعه بشری که امروزه دهکده انديشه ها و جهانی میخوانندش به مجموعه‌ای تعلق دارند که در آن باورهای گوناگون، يکسان محترم شمرده شده و هیچ یک را بر دیگری برتری نیست مگر آنگاه که انديشه و باوری قصد آن کند که هستی دیگر اعضای مجموعه را به‌ مخاطره اندازد. حيثيت و کرامت‌ شهروند یعنی عنصر يا عضوی از پیکر اجتماع از آن حقوق زمانی می‌توانند در سلامت و پویائی به سر برد که همه اعضای آن از زن و مرد ، کودک و جوان، میانسال و کهنسال از حقوق برابر برخوردار باشند، مسلمان، کافر ، مسیحی، یهودی و بودائی و هندو ، سپید، سیاه، سرخ، زرد همه انسانند، همه آزاد زاده‌ میشوند و همه حقوقِ برابر دارند، ما به خویشاوندی انسانها باور داریم. به بیان شاملو، من خویشاوند نزدیک انسانی هستم‌ که خنجری تیز در آستين پنهان نمیکند، نه ابرو در هم میکشد ، نه لبخندش تَرفندِ تجاوز به حق نان‌ و سایه بانِ دیگران است، نه ایرانی را به غیرِ ايرانی ترجیح میدهم و نه انیرانی را به ایرانی، من یک بلوچِ کُردِ فارسم، یک فارسِ زبان تُرک، یک آفریقائی اروپائی استرالیایی آمریکائی آسیائی ام ، کعبه ما اعلامیه جهانی حقوق بشر که بهشت ما دمکراسی و عدالت است‌

تو هم با ما شو ، ما همه شهروند جهانیم، با ما شو تا دست‌ در دستِ هم ، هم آوا آن قبله و آن جانماز و آن مُهر و سجاده و آن کعبه و آن بهشت را برای خود و خویشاوندان و همه هممیهنان در ایران و جهان آرزو کنيم و در این راه بکوشیم. ما در رادیو شهروند در پی خوبیها هستيم، در پی گفتن و شنيدن سخنان خوب و در پی آنیم که خوبیها را با ديگران تقسیم کنيم

با شهروند باش شهروندِ جهان باش