غزل ۷۵ بحر رمل مثمن مخبون محذوف فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن ۱- حاصلِ کارگه کون و مکان این همه نیست باده پیش آر که اسبابِ جهان این همه نیست ۲- از دل و جان شرفِ صحبتِ جانان غرض است همه آن است، وگرنه دل و جان این همه نیست ۳- مِنَّتِ سِدره و طوبی ز پیِ سایه مکش که چو خوش...